Białołęcki Ośrodek Kultury
Biuletyn informacji publicznej

Deklaracja dostępności

Białołęcki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-19.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.1.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników,
 • skróty klawiaturowe.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Mazińska, d.mazinska@bok.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 667 050 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  PLACÓWKA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY 03-188 Warszawa ul. Vincenta van Gogha 1 (Współrzędne: Szer. 52.3133037 Dł. 20.9565464 N 52 18 47.893 E 20 57 23.567)

  1. Otoczenie zewnętrzne
   1. Trasa dojścia do budynku
    Od przystanku autobusowego do wejścia na teren, na którym znajduje się Białołęcki Ośrodek Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1 droga dojścia posiada przejścia dla pieszych, wysokie krawężniki i częściowo współdzielona jest ze ścieżką rowerową. Nie ma w chodniku ułożonego systemu prowadzącego.
   2. Wyposażenie, elementy małej architektury, miejsca do odpoczynku
    • Dojście od ogrodzenia terenu, na którym znajduje się Białołęcki Ośrodek Kultury do wejścia do budynku prowadzi szeroki na 20 metrów chodnik pozbawiony progów i wysokich krawężników.
    • Poza trasą wolną od przeszkód występują elementy małej architektury w postaci ławek i śmietników, a po prawej stronie wejścia do budynku występują miejsca do parkowania rowerów.
   3. Oznaczenie, tablice informacyjne, drogowskazy
    Na trasie dojścia do budynku nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych (obrazkowych) i alfabetem Braille’a. Nie ma informacyjnych tablic kierunkowych.
   4. Oświetlenie
    Trasa dojścia do budynku jest dobrze oświetlona. Punkty świetlne znajdują się na wysokości, która eliminuje zjawisko olśnienia.
  2. PARKING
   1. Typ parkingu
    • Przed wejściem na teren BOK znajduje się ok. 60 miejsc parkingowych, lecz nie ma aktualnie wyznaczonych i oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
    • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie zamkniętego parkingu wewnętrznego, do którego prowadzi droga wewnętrzna usytuowana po lewej stronie ogólnodostępnego parkingu.
    • Bramę wjazdową na teren parkingu otwiera ochrona obiektu.
    • Przed budynkiem – bezpośrednio przed wejściem głównym – zwyczajowo dopuszcza się krótki postój dla wsiadania/wysiadania pasażerów lub nawet parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych na czas trwania wydarzenia organizowanego przez BOK. Komunikacja z salą widowiskową BOK odbywa się z tego miejsca bez przeszkód architektonicznych.
   2. Parametry miejsc parkingowych Miejsce parkingowe na terenie parkingu wewnętrznego, w strefie użytkowanej przez BOK, posiada wymiary 3,6m x 5 m, posiada nawierzchnię pełną i gładką. Nie jest oznaczona kolorem niebieskim RAL 5024.
   3. Odległość miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością od wejścia do budynku
    Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na parkingu wewnętrznym jest oddalone od wejścia do budynku o ok. 3 metry.
   4. Przestrzeń manewrowa
    • Parkowanie na ciągach pieszych jest zabronione. Występują jednak przypadki łamania zakazu i parkowania które częściowo zawęża ciągi piesze.
    • W przypadku parkowania na jezdni, poza miejscami parkingowymi, w żadnym miejscu nie następuje blokowanie ramp krawężnikowych.
   5. Dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej
    • Nie ma Nawierzchniowego Systemu Prowadzącego dla osób niewidomych i słabowidzących z miejsca parkingowego do wejścia do budynku.
    • W bezpośrednim otoczeniu wejścia głównego nie ma czytelnego i intuicyjnego ciągu komunikacyjnego w oparciu o linię krawężnika.
   6. Zastosowane materiały wykończeniowe
    Stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu kompleksu budynków nie jest oznaczone nawierzchnią antypoślizgową koloru niebieskiego RAL 5024.
   7. Wyposażenie
    Parkingi są bezpłatne i ogólnodostępne. Dojazd do dedykowanego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wymaga zawezwania ochrony obiektu do otwarcia bramy wjazdowej na parking wewnętrzny
   8. Oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością
    Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone są znakami pionowymi D-18 wraz z tabliczką informującą T-29.
   9. Oświetlenie
    Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami jest słabo oświetlone światłem elektrycznym latarni.
   10. Sygnalizacja do przywołania pomocy
    Na terenie parkingu nie zastosowano systemu przyzywowego, brak łączności wewnętrznej i bezpośredniej linii telefonicznej uzupełnionej o wyświetlacz tekstu, za pośrednictwem którego osoba z niepełnosprawnością mogłaby się skontaktować z pracownikami BOK i poprosić o pomoc, w projekcie budynku nie przewidziano w/w rozwiązań.
  3. WEJŚCIA
   1. Dojście do budynku
    • Wejście do budynku jest dobrze widoczne.
    • Dojście do budynku posiada szerokość minimalną, jednak jest momentami kolizyjne z uwagi na fakt, że równocześnie dojście piesze pełni funkcję dojazdu dla samochodów zaopatrzenia.
    • Wejście do budynku jest na poziomie terenu, jest równe i nie występują progi lub inne przeszkody, nie występuje konieczność stosowania pochylni, schodów i poręczy.
   2. Równorzędnie dostępne wejście do budynku
    • Funkcjonuje jedno wejście główne do budynku i wejście od strony parkingu wewnętrznego.
    • Wszystkie wejścia są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – drzwi otwierane ręcznie.
    • Przy drzwiach wejściowych po stronie wewnętrznej zastosowano maty wejściowe w postaci wycieraczek systemowych wpuszczonych w posadzkę.
    • Zastosowano zadaszenie wejścia chroniące przed opadami atmosferycznymi.
    • Obiekt posiada tablicę informującą o godzinach otwarcia. Nie jest czytelna dla osób z niepełnosprawnością – nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych (obrazkowych), alfabetem Braille’a.
   3. Przedsionek, drzwi wejściowe i drzwi wewnętrzne
    • Przy wejściu zastosowano zmienną fakturę w posadce w postaci wycieraczki systemowej.
    • Szerokość drzwi wejściowych wynosi 2,0 m, w tym część uchylna 0,9 m.
    • Drzwi ręcznie otwierane posiadają samozamykacz, otwieranie drzwi wymaga użycia siły.
    • Drzwi posiadają klamki w kształcie litery „L”. Klamka jest umieszczona na wysokości 1,1 m i nie wymaga obrotu dłonią.
    • Przestrzeń manewrowa w przedsionku wynosi 8,00 x 5,00 m.
    • Zachowana jest minimalna przestrzeń manewrowa 1,5 x 1,5 m przy drzwiach.
    • Po przejściu przedsionka znajduje się dużych rozmiarów hall, w którym po lewej stronie znajduje się kasa obiektu a na końcu po prawej stronie toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
    • Hall obiektu jest współdzielony ze szkołą podstawową. W godzinach pracy szkoły mogą występować problemy komunikacyjne w postaci dużej ilości osób przemieszczających się po jego terenie.
   4. Oświetlenie
    • Powierzchnie poziome i pionowe wejścia oraz ciągów pieszych wokół budynku są dobrze oświetlone.
    • Oświetlenie wewnątrz budynku jest równomierne. Nie występuje zjawisko olśnienia.
    • Nie ma wyłączników światła. Włączanie i wyłączanie obsługiwane jest przez pracowników lub automatycznie.
   5. Sygnalizacja przywoływania pomocy
    • Budynek nie posiada systemu przyzywowego.
    • Istnieje możliwość przywołania pracownika ochrony budynku w celu otwarcia bramy wjazdowej na parking wewnętrzny gdzie znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Domofon znajduje się na furtce bramy wejściowej na teren obiektu.
  4. KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU, RECEPCJA, OBSŁUGA
   1. Recepcja / punkt informacyjny
    • Recepcja znajduje się po lewej stronie wejścia do hallu, lada recepcji nie przewiduje obsługi osób z niepełnosprawnością, wysokość lady: 1,2 m.
    • Nie ma stanowiska dedykowanego obsłudze osób z niepełnosprawnością. W razie potrzeby obsługa odbywa się przy specjalnym stoliku spełniającym zastępczo warunki użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.
    • Zapewniona jest przestrzeń manewrowa (powyżej 1,5 x 1,5 m).
    • W kasie jest pętla indukcyjna.
    • Dojście do recepcji nie jest oznakowane zmienną fakturą i nie ma systemu prowadzenia w posadzce.
   2. Równorzędnie dostępne przestrzenie i korytarze w budynku
    • Korytarze na parterze budynku są bezkolizyjne i nie posiadają żadnych progów i przeszkód.
    • Korytarze mają czytelny i intuicyjny układ.
    • Korytarz na piętrze posiada po prawej stronie przeszkodę architektoniczną w postaci podwyższenia z poręczą prowadzące do drzwi na balkon sali widowiskowej
   3. Przestrzeń manewrowa
    • Hall posiada wymiary ok. 27 x 17 m.
    • Korytarze posiadają szerokość 3,7 m.
    • Istnieje minimalna przestrzeń manewrowa 1,5 x 1,5 m na zakończeniu korytarza na piętrze.
    • Zachowana jest przestrzeń manewrowa przy wszystkich drzwiach.
    • Nie ma przestrzeni niższych niż 2,2 m.
   4. Dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej.
    Nie ma specjalnie przeznaczonego miejsca dla tłumacza migowego. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami.
   5. Zastosowane materiały wykończeniowe
    • W holu wykończenie ścian jest jednolite i jasne. Na ścianach zawieszone są plakaty i gabloty, które mogą być traktowane jako kontrast kolorystyczny.
    • W korytarzu na piętrze ściany malowane są kontrastowymi kolorami. Na ścianach zawieszone są plakaty stanowiące dodatkowy kontrast.
    • Toalety bez kontrastów, jasne ściany i posadzka, lustra na ścianach.
    • Wszystkie ościeżnice i drzwi zostały oznaczone kolorem skontrastowanym z kolorem ściany.
    • Na terenie całego obiektu zastosowana jest posadzka antypoślizgowa. W sali widowiskowej zastosowano wykładzinę dywanową.
   6. Wyposażenie, występujące miejsca do odpoczynku i siedzenia.
    • Komunikacja pozioma budynku jest wolna od przeszkód a występujące miejsca do odpoczynku posiadające miękkie krawędzie znajdują się poza trasami komunikacyjnymi.
    • Miejsca do siedzenia posiadają podłokietniki.
    • Obiekt posiada wiele miejsc mogących być wykorzystywanymi (o większej przestrzeni) do odpoczynku dla osób na wózkach inwalidzkich. Nie są specjalnie oznakowane.
   7. Oznaczenia, tablice informacyjne, drogowskazy.
    • Obiekt posiada plany wizualne.
    • Obiekt nie posiada planów tyflograficznych.
    • Informacja o rozkładzie przestrzennym budynku zostanie przekazana osobom niewidomym przez przeszkolonego pracownika. Na stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja, gdzie taka osoba się znajduje.
   8. Oświetlenie
    • Stanowiska obsługi są dobrze oświetlone – 450 lux.
    • Oświetlenie korytarzy posiada oświetlenie o natężeniu 500 lux.
    • Oświetlenie zapewnia dobrą orientację i ogranicza zjawisko odbicia.
    • Włączniki światła, poza toaletą dla niepełnosprawnych, nie są umieszczone na wysokości 80- 110 cm – oświetlenie korytarzy jest uruchamiane automatycznie (światło zapala się samoczynnie lub uruchamiane jest przez obsługę).
   9. Sygnalizacja budynku
    Na wypadek ewakuacji załącza się oświetlenie awaryjne i oznakowanie dróg ewakuacji.
  5. KOMUNIKACJA PIONOWA
   1. Równorzędnie dostępne windy
    • Budynek posiada jedną windę przystosowaną do przewozu osób z niepełnosprawnością.
    • Maksymalny udźwig windy wynosi 630 kg.
    • Lokalizacja windy jest łatwa do zidentyfikowania. Informacji na ten temat udziela także obsługa kasy i ochrona obiektu. W razie potrzeby udziela osobom z niepełnosprawnościami pomocy w dotarciu do windy.
    • Odległość od drzwi przystankowych do przeciwległej ściany jest większa niż 1.60 m.
    • Winda posiada sygnalizację świetlną przyjazdu oraz informuje o poziomach i zamykaniu oraz otwieraniu drzwi.
    • Przy wejściu oraz wewnątrz windy zainstalowane są panele sterujące.
    • Panel wewnętrzy nie jest wyposażony w Brajlowskie oraz wypukłe numery kondygnacji. Obsługa panelu jest utrudniona poprzez zastosowanie dotykowych przycisków.
    • Drzwi windy mają szerokość 0,9 m i posiadają system automatycznego zamykania/otwierania i zatrzymują się w przypadku wystąpienia przeszkody w wejściu/wyjściu.
    • Winda nie posiada poręczy.
    • Lustro w windzie znajduje się naprzeciwko drzwi.
   2. Schody wewnętrzne
    • Schody w budynku, które prowadzą z hallu do pomieszczeń biurowych i dydaktycznych na piętrze można ominąć używając windy.
    • Liczba stopni: 22.
    • Wysokość stopni: 16 cm.
    • Szerokość stopni: 140 cm.
    • Poręcz schodów jest równa ze stopniami.
    • W połowie schodów znajduje się platforma spocznikowa.
    • Nie ma poręczy montowanej wzdłuż ściany.
    • Poręcz wewnętrzna jest ciągła.
    • Pierwszy i ostatni stopień nie jest oznaczony kontrastowo na powierzchni poziomej i pionowej.
    • Nawierzchnia schodów i podłóg z nim sąsiadujących jest równa i stabilna.
   3. Miejsca manewrowe
    • Spocznik ma wymiary 1,5 x 1,5 m i znajduje się poza polem otwierania drzwi.
    • Przed wejściem do windy znajduje się spocznik.
    • Nie zastosowano fakturowego pasa ostrzegawczego przy spocznikach schodów.
   4. Oznakowanie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.7
   5. Oświetlenie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.8
  6. POMIESZCZENIA SANITARNE, TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, POMIESZCZENIA DLA RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI
   1. Dostępność toalet dla osób z niepełnosprawnością.
    • Zapewniona jest toaleta dla osoby z niepełnosprawnością.
    • Zapewniony jest transfer na miskę ustępową tylko z przodu.
    • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością nie posiada przewijaka dla niemowląt.
    • Toaleta z przewijakiem dla niemowląt zlokalizowana jest w toalecie na piętrze budynku.
    • Obiekt nie posiada natrysków dla osoby z niepełnosprawnością.
    • Budynek nie posiada specjalistycznego przeznaczenia.
    • Nie ma przewijaka o nośności do 80 kg.
    • W toalecie dla osoby niepełnosprawnej nie ma szafek.
   2. Drzwi do toalety dostępnej dla osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z pkt. 3.3
    Drzwi wejściowe nie posiadają samozamykacza. Ich otwieranie nie wymaga użycia znacznej siły.
   3. Miejsca manewrowe w pomieszczeniu sanitarnym dla osób z niepełnosprawnością.
    Zapewniona jest przestrzeń manewrowa 1,5 x 1,5 m.
   4. Zastosowane materiały wykończeniowe zgodnie z pkt. 4.5
   5. Wyposażenie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnością.
    Toaleta spełnia wszelkie parametry wymagane odpowiednimi przepisami. Toaleta nie posiada systemu przyzywowego.
   6. Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7
   7. Oświetlenie zgodnie z pkt. 4.8
  7. POMIESZCZENIA (typu audytoryjne, do pracy, inne wynikające ze specyfiki obiektu)
   1. Dostępność pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością
    • Pomieszczenie sali widowiskowej zapewnia poruszanie się na wózku.
    • W sali widowiskowej znajduje się 326 miejsc siedzących, z czego 123 na balkonie.
    • W razie potrzeby jest możliwość demontażu części miejsc na parterze sali i stworzenia przestrzeni dla 3 osób na wózkach.
    • Balkon nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
    • Zapewnione są miejsca dla osób towarzyszących/asystentów.
    • Wejście na scenę odbywa się od strony zascenia i jest bezkolizyjny.
    • W przypadku potrzeby transferu na scenę z widowni montowana jest rampa.
    • Pomieszczenia Ośrodka nie są wyposażone w pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących
   2. Przestrzeń manewrowa
    – Zapewniona jest przestrzeń manewrowa w pobliżu wejścia.
   3. Drzwi do pomieszczenia zgodnie z pkt. 3.3
   4. Zastosowane materiały wykończeniowe zgodnie z pkt. 4.5
   5. Wyposażenie
    – nie dotyczy
   6. Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7
   7. Oświetlenie z pkt. 4.8
  8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I EWAKUACJA BUDYNKU
   Dla budynku została sporządzona instrukcja bezpieczeństwa zawierająca plan dróg ewakuacyjnych. Podczas każdego wydarzenia organizowanego przez Białołęcki Ośrodek Kultury obecny jest zawodowy strażak nadzorujący przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Format instrukcji bezpieczeństwa nie uwzględnia potrzeb osób niewidomych.

  Dostępność architektoniczna obiektu – SPRAWDŹ KLIKAJĄC NA WYBRANĄ LOKALIZACJĘ:

  Placówka BOK przy ul. Van Gogha 1

  Placówka BOK przy ul. Głębockiej 66

  Placówka BOK przy ul. Głębockiej 84

  Informacje o stronie

  Strona utworzona dnia: 16 sierpnia 2020
  Strona utworzona przez: Dorota Mazińska
  Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2021 13:51
  Autor modyfikacji: Krzysztof Cerbiński
  Liczba wyświetleń strony:

  Rejestr zmian dokumentu

  Data modyfikacji Autor modyfikacji Podgląd
  09.04.2021 13:51 Krzysztof Cerbiński
  30.03.2021 13:58 Dorota Mazińska
  30.03.2021 12:37 Dorota Mazińska
  30.03.2021 11:19 Dorota Mazińska
  18.03.2021 14:12 Dorota Mazińska
  03.09.2020 12:54 Dorota Mazińska

  Uwaga!

  Strona bip-u została zmodernizowana tak, aby była bardziej przyjazna również użytkownikom z niepełnosprawnościami. Wymusiło to pewne zmiany, jeżeli chcesz sprawdzić pełną historię dokumentów z przed 31.08.2020 odwiedź naszą archiwalną stronę bip-u pod adresem: https://bok1.home.pl/bip/

Skip to content