Białołęcki Ośrodek Kultury
Biuletyn informacji publicznej

Deklaracja dostępności

Białołęcki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-19.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.1.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników,
 • skróty klawiaturowe.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Mazińska, d.mazinska@bok.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 667 050 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Koordynator do spraw dostępności w Białołęckim Ośrodku Kultury:

  • Dorota Mazińska tel. 667-050-100 e-mail: d.mazinska@bok.waw.pl
  • Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna obiektu – SPRAWDŹ KLIKAJĄC NA WYBRANĄ LOKALIZACJĘ:

   Placówka BOK przy ul. Van Gogha 1

   Placówka BOK przy ul. Głębockiej 66

   Placówka BOK przy ul. Głębockiej 84

  Informacje o stronie

  Strona utworzona dnia: 16 sierpnia 2020
  Strona utworzona przez: Dorota Mazińska
  Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2023 10:12
  Autor modyfikacji: Administrator
  Liczba wyświetleń strony:

  Rejestr zmian dokumentu

  Data modyfikacji Autor modyfikacji Podgląd
  04.04.2023 10:12 Administrator
  27.02.2023 10:32 Dorota Mazińska
  16.12.2022 12:46 bipAdmin
  14.04.2022 20:39 Administrator
  13.09.2021 11:09 Administrator
  09.04.2021 13:51 Administrator
  30.03.2021 13:58 Dorota Mazińska
  30.03.2021 12:37 Dorota Mazińska
  30.03.2021 11:19 Dorota Mazińska
  18.03.2021 14:12 Dorota Mazińska
  03.09.2020 12:54 Dorota Mazińska

  Uwaga!

  Strona bip-u została zmodernizowana tak, aby była bardziej przyjazna również użytkownikom z niepełnosprawnościami. Wymusiło to pewne zmiany, jeżeli chcesz sprawdzić pełną historię dokumentów z przed 31.08.2020 odwiedź naszą archiwalną stronę bip-u pod adresem: https://bok1.home.pl/bip/

Skip to content