Białołęcki Ośrodek Kultury biuletyn informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2009-11-17 13:21:00 do 2013-04-26 18:39:35.
Najnowsza wersję tej informacji.

Statut Białołęckiego Ośrodka Kultury

 

STATUT Białołęckiego Ośrodka Kultury
(tekst jednolity)

 Rozdział I Postanowienia ogólne

 §1

Białołęcki Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

 §2

Ośrodek Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

 §3

 1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Warszawa.

 2. Terenem działania Ośrodka Kultury jest obszar m.st. Warszawy.

 3. Ośrodek Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

 §4

 1. Organizatorem Ośrodka Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą jest m.st. Warszawa.

 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury realizują organy m.st. Warszawy.

 3. Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 §5

Ośrodek Kultury:

 1. używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,

 2. może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

 3. posiada znak graficzny (logo).

Rozdział II Zakres działalności

 §6

Zakres działalności Ośrodka Kultury obejmuje:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;

 2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką

 3. prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;

 4. gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;

 5. inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;

 6. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;

 7. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;

 8. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

 9. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

 10. kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;

 11. inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. 

§7

Realizacja zadań Ośrodka Kultury następuje w szczególności przez:

 1. prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

 2. prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,

 3. współpracę z:

 1) organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

2) instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

     4.  optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

Rozdział III
Organizacja

 §8

 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Ośrodku Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 2. Dyrektor Ośrodka Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Domu Kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

 4. Przy Ośrodku Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo--konsultacyjne.

 5. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

 6. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

 §9

 1. Ośrodek Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 2. Wobec pracowników Ośrodka Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 10

 1. Dyrektor może tworzyć filie Ośrodka Kultury.

 2. Tworząc filie Dyrektor dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej Ośrodka Kultury

 §11

Mienie Ośrodka Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

 § 12

 1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 3. Ośrodek Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca Prezydentowi m.st. Warszawy w celu zatwierdzenia.

 § 13

Przychodami Ośrodka Kultury są:

 1. dotacje budżetowe,

 2. wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,

 3. środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,

 4. środki uzyskane z innych źródeł.

 § 14

 1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

 3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział V Postanowienia końcowe

 §15

Zmiany w statucie Ośrodka Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 §16

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Ośrodka Kultury mają zastosowanie przepisy ustawy.

 Pliki do pobrania:
Struktura Organizacyjna 2014 (44.52 Kb)
Uchwała nr XLV/1112/2005 z 27-01-2005  (36.50 Kb)


Autor: Sylwia Dawidczyk
Dokument z dnia: 2004-07-01
Opublikował: Sylwia Dawidczyk
Data publikacji: 2009-11-17 13:21:00
Dokument oglądany razy: 6551
Wydruk z dnia: 11.08.2020 - Adres: http://bip.bok.waw.pl/druk.php?id=2