Białołęcki Ośrodek Kultury biuletyn informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2010-05-29 16:54:31 do 2010-06-07 11:32:04.
Najnowsza wersję tej informacji.

Regulamin wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury

(tekst jednolity)
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
 

BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

Rozdział I

Przepisy wstępne

 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy:

1.       Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

2.       Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),

3.       Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446, z 2000 r. Nr 49, poz. 574, z 2001 r. Nr 127, poz. 1396, z 2004 r. Nr 255, poz. 2561, z 2008 r. Nr 122, poz. 785, z 2009 r. Nr 196, poz. 1516 ),

4.       Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 234, z późn. zm.).

 

§ 1

 Regulamin Wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

 § 2

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Wynagradzania obowiązujący w Białołęckim Ośrodku Kultury;

2)       pracodawcy – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Kultury;

3)       pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione w Białołęckim Ośrodku Kultury na podstawie przepisów prawa pracy, bez względu na charakter zawartej umowy, rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy;

4)       wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie wynikające z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi, w umowie o prace, stawce wynagrodzenia zasadniczego;

5)       prawie pracy – należy przez to rozumieć wszystkie przepisy prawa pracy, a przede wszystkim Kodeksu pracy, regulujące stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikami;

 § 3

 Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

§ 4

 Regulamin podaje się do wiadomości każdego przyjmowanego do pracy pracownika, a zapoznanie się z treścią pracownik potwierdza w akcie będącym podstawą nawiązania stosunku pracy lub w odrębnym oświadczeniu. 

Rozdział II

 

Wynagrodzenie za pracę

 § 5

 1.         Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, nie niższe jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

2.         Gdy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego niż minimalne.

 § 6

 1.         Pracownicy otrzymują wynagrodzenie odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

2.         Podstawą do zaszeregowania pracownika jest „Tabela zaszeregowania, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w Białołęckim Ośrodku Kultury”.

3.         W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany do zajmowania danego stanowiska, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

 § 7

 Podstawą do ustalenia miesięcznego wynagradzania zasadniczego dla pracowników jest „Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego w BOK”.

 § 8

 1.         Pracownikom pełniącym funkcje kierownicze lub zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy może być przyznany dodatek funkcyjny, którego wysokość określa „Tabela zaszeregowania, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w Białołęckim Ośrodku Kultury”

2.         Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego należy w szczególności uwzględnić stopień samodzielności, zakres działania i liczbę pracowników zatrudnionych w komórce organizacyjnej.

3.         W umowie o pracę bądź w innym akcie ustalającym indywidualne warunki wynagradzania pracownika określa się maksymalną stawkę procentową dodatku funkcyjnego w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego.

 § 9

 1.         Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej „dodatkiem za wysługę lat”, w wysokości 5% zasadniczego wynagrodzenia po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego pracownika po 20 latach pracy.

2.         Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.         W przypadku, gdy pracownik pozostaje równocześnie w innym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się tylko okres zatrudnienia w BOK.

4.         Dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy oraz dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5.         Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1)       począwszy do pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca

2)       za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki   dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

 § 10

1.         Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2.         Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3.         Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

 § 11

 Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje czas wolny od pracy na zasadach określonych w art.1512 Kodeksu pracy.

 § 12

 Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.

 § 13

 1.        W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się w Białołęckim Ośrodku Kultury fundusz premiowy.

2.         Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określone są w „Regulaminie przyznawania i wypłacania indywidualnej premii miesięcznej w BOK”.

 § 14

 1.    Pracownicy mogą otrzymywać nagrody z funduszu nagród utworzonego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.

2.    Zasady przyznawania nagród określa „Regulamin przyznawania nagród w BOK”.

 § 15

 1.         Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

2.         Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

3.         Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego umową o pracę.

4.         W miesiącu korzystania z urlopu bezpłatnego obniża się wszystkie składniki wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby dni roboczych przypadających w czasie urlopu bezpłatnego przyjmując za podstawę wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości zapisanej w umowie o pracę.

 Rozdział III

 

Świadczenia związane z pracą

 § 16

 Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1)       świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

2)       świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń,

3)       odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa,

4)       odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,

5)       zwrot kosztów delegacji służbowych wg zasad ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

6)       nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 17 niniejszego Regulaminu.

7)       odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości określonej w § 18 niniejszego Regulaminu,

 § 17

 1.         Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1)         75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,

2)         100% miesięcznego wynagrodzenia po25 latach pracy,

3)         150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy,

4)         200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy,

5)         300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.

2.         Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

3.         Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego od nagrody.

4.         Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

5.         Nagrody jubileuszowe w danym roku są wypłacane pracownikom w oparciu o złożone do akt osobowych, najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedniego, świadectwa pracy dokumentujące dotychczasowe okresy pracy.

6.         Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7.         W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę inwalidzką lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej  brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc do dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 § 18

 1.         Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1)         jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,

2)         dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu, co najmniej 15 lat,

3)         trzymiesięcznego wynagrodzenia- po przepracowaniu, co najmniej 20 lat.

2.         Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

3.         Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

4.         Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 Rozdział IV

Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych

 § 19

 1.         Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu 28 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

2.         Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do 28 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

3.         Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 § 20

 1.         Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie Białołęckiego Ośrodka Kultury (kasa) lub przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

2.         Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej, a w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty, do rąk współmałżonka.

3.         Wypłaty wynagrodzenia dokonuje osoba upoważniona do tego przez pracodawcę.

4.         Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.

 

 Rozdział V

Przepisy końcowe

 § 21

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa pracy oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki Narodowego z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45 poz. 446 z późn. zm.).

 § 22

 Pracodawca na żądanie pracownika udostępni niniejszy Regulamin w każdym czasie i w razie potrzeby wyjaśni jego treść.

 § 23

 Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.

 § 24

 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2010 r.

Autor: Jarosław Malinowski
Dokument z dnia: 2010-05-12
Opublikował: Sylwia Dawidczyk
Data publikacji: 2010-05-29 16:54:31
Dokument oglądany razy: 3979
Wydruk z dnia: 11.08.2020 - Adres: http://bip.bok.waw.pl/druk.php?id=35