Białołęcki Ośrodek Kultury biuletyn informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2010-06-07 11:32:04 do 2015-08-13 14:41:52.
Najnowsza wersję tej informacji.

Regulamin wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury

(tekst jednolity)

Rozdział I

Przepisy wstępne

Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy:

  1. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),

  3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446, z 2000 r. Nr 49, poz. 574, z 2001 r. Nr 127, poz. 1396, z 2004 r. Nr 255, poz. 2561, z 2008 r. Nr 122, poz. 785),

  4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r.
    w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 234, z późn. zm.).

 

§ 1

Regulamin Wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Wynagradzania obowiązujący w Białołęckim Ośrodku Kultury;

2)  pracodawcy – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Kultury;

3 ) pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione w Białołęckim Ośrodku Kultury na podstawie przepisów prawa pracy, bez względu na charakter zawartej umowy, rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy;

4) wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie wynikające z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi, w umowie o prace, stawce wynagrodzenia zasadniczego;

5) prawie pracy – należy przez to rozumieć wszystkie przepisy prawa pracy, a przede wszystkim Kodeksu pracy, regulujące stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikami;

6) minimalnej stawce, rozumie się przez to minimalną stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określoną w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 3

Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

§ 4

Regulamin podaje się do wiadomości  każdego przyjmowanego do pracy pracownika, a zapoznanie się z treścią pracownik potwierdza w akcie będącym podstawą nawiązania stosunku pracy lub w odrębnym oświadczeniu.

Rozdział II

Wynagrodzenie za pracę

§ 5

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, nie niższe jednak od minimalnego wynagrodzenia  za pracę, o którym mowa w ustawie z  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

2. Gdy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego niż minimalne.

§ 6

1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

2. Podstawą do zaszeregowania pracownika jest tabela zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk dla pracowników BOK stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 7

Podstawą do ustalenia miesięcznego wynagradzania zasadniczego dla pracowników jest tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 8

1. Pracownikom pełniącym funkcje kierownicze lub zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy może być przyznany dodatek funkcyjny w wysokości określonej w załączniku nr 2  do Zarządzenia.

2. Przy ustalaniu  wysokości dodatku funkcyjnego należy w szczególności uwzględnić stopień samodzielności, zakres działania i liczbę pracowników zatrudnionych w komórce organizacyjnej.

3. W umowie o prace bądź w innym akcie ustalającym indywidualne warunki wynagradzania pracownika określa się wysokość dodatku funkcyjnego, jako maksymalny procent wynagrodzenia.

§ 9

1.Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat, zwany dodatkiem, w wysokości 5% zasadniczego wynagrodzenia po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego pracownika po 20 i więcej latach pracy.

2.Do okresu pracy uprawniającego do dodatku wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.

3.Do okresu pracy uprawniającego do dodatku wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4.W przypadku, gdy praca w BOK stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu  dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

5.Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz  za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6.Dodatki, o których mowa powyżej, wypłacane są w terminie wypłaty  wynagrodzenia:

1) począwszy do pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  pracownik nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10

Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje czas wolny od pracy na zasadach określonych w art.1512 Kodeksu pracy.

§ 11

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.

§ 12

1.W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się w Białołęckim Ośrodku Kultury  fundusz premiowy.

2.Wysokość funduszu premiowego oraz przyznawania i wypłacania premii określone są w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

§ 13

1.Pracownicy mogą otrzymywać nagrody z utworzonego w miarę posiadanych środków funduszu nagród.

2.Zasady przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród  stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia.

§  14

1.Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

2.Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

3.Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego umową o pracę.

4.W miesiącu korzystania z urlopu bezpłatnego obniża się wszystkie składniki wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby dni roboczych przypadających w czasie urlopu bezpłatnego przyjmując za podstawę wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości zapisanej w umowie o pracę.

Rozdział III

Świadczenia związane z pracą

§  15

Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1)świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

2)świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących zakres i wysokość tych świadczeń,

3)odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa,

4)odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,

5)zwrot kosztów delegacji służbowych wg zasad ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

6)nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 16 niniejszego Regulaminu.

7)odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości określonej w § 17 niniejszego Regulaminu,

§ 16

1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1)75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,

2)100% miesięcznego wynagrodzenia po25 latach pracy,

3)150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy,

4)200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy,

5)300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego od nagrody.

4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiednich dokumentacji.

5.  Nagrody jubileuszowe w danym roku są wypłacane pracownikom w oparciu

o złożone do akt osobowych, najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedniego, świadectwa pracy  dokumentujące dotychczasowe okresy pracy.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę inwalidzką lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej  brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc do dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 17

1. Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu, co najmniej 15 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu, co najmniej 20 lat.

2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.

4.  Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 Rozdział IV

Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych

§ 18

1.Wynagrodzenie  za pracę wypłaca się z dołu w dniu 28 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

2.Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do  dnia  28  następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

3.Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 19

1.Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie Białołęckiego Ośrodka Kultury (kasa) lub przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego  pisemnej  zgody.

2.Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej, a w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty,  do rąk współmałżonka.

3.Wypłaty wynagrodzenia dokonuje osoba upoważniona do tego przez pracodawcę.

4.Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.

5.Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa pracy oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki Narodowego z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45 poz. 446 z późn. zm.)Pliki do pobrania:
Regulamin wynagradzania 2010 (61.08 Kb)


Autor: Jarosław Malinowski
Dokument z dnia: 2010-05-12
Opublikował: Sylwia Dawidczyk
Data publikacji: 2010-06-07 11:32:04
Dokument oglądany razy: 7863
Wydruk z dnia: 03.07.2020 - Adres: http://bip.bok.waw.pl/druk.php?id=36