Białołęcki Ośrodek Kultury biuletyn informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2012-10-08 14:28:21 do 2012-10-08 14:30:57.
Najnowsza wersję tej informacji.

Regulamin organizacyjny Białołęckiego Ośrodka Kultury

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 144 Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Kultury z dnia 2 lipca 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Białołęcki Ośrodek Kultury, zwany dalej BOK, realizuje swoje zadania wynikające: - z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.; (Dz. U. z 2012 poz. 406 tekst jednolity), - ze statutu nadanego uchwałą Nr XXXII/715/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. oraz uchwały Nr XLV/1112/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy oraz niniejszego regulaminu, - z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), - z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 2. BOK wpisany został do księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy pod nr 1 w dniu 1 lipca 1997 r. i posiada osobowość prawną; 3. Siedzibą BOK jest Warszawa. 4. Regulamin organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa organizację, zasady funkcjonowania wraz z podziałem zadań i kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi BOK; 5. Schemat organizacyjny BOK stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 144 Dyrektora BOK z dnia 2 lipca 2012 roku. § 2 1. Na czele BOK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy we właściwym trybie. 2. Dyrektor zarządza BOK i reprezentuje go na zewnątrz oraz podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Dyrektor zarządza BOK przy pomocy Głównego Księgowego i bezpośrednio podległych mu kierowników komórek organizacyjnych. 3. Dyrektor ustanawia komórki organizacyjne, stanowiska pracy oraz ustala ich nazwy i liczbę etatów. 4. W BOK tworzy się następujące komórki organizacyjne o odpowiedniej sygnaturze: a. Dział Finansowo-Księgowy (DFK), b. Dział Administracji i Obsługi Technicznej Imprez (DA), c. Dział Kulturalno-Artystyczny (DKA). 5. Komórkami organizacyjnymi (działami) kierują odpowiednio: DFK ? Główny Księgowy, DA ? Kierownik Administracyjny, DKA ? Kierownik Działu Kulturalno-Artystycznego. 6. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy merytoryczni mają prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu swoich kompetencji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora określonych w § 5. 7. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy merytoryczni ponoszą odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem za prawidłową realizację i należyte oraz terminowe wykonywanie powierzonych im zadań, jak też za podejmowane decyzje. 8. Kierownicy kierują swoimi działami zgodnie z zawartymi umowami o pracę, indywidualnymi zakresami obowiązków, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przyznanymi uprawnieniami i dyspozycjami wydanymi przez Dyrektora. 9. Niezależnie od komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 4, Dyrektor może ustanowić inne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy wynikające z potrzeb właściwej realizacji zadań określonych w statucie BOK, w ramach zatwierdzonych etatów. § 3 W celu zapewnienia realizacji zadań określonych w postanowieniu statutu BOK i niniejszego regulaminu, komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania między sobą oraz z jednostkami zewnętrznymi, wykonującymi określone zadania na rzecz BOK. § 4 1. Zezwolenie na udostępnienie danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych nieprzeznaczonych do publikacji wydaje Dyrektor. 2. Udostępnienie danych i informacji o charakterze poufnym i tajnym może nastąpić na zasadach określonych w przepisach o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. II. KOMPETENCJE I PODZIAŁ ZADAŃ § 5 Dyrektor 1. Dyrektor BOK, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 2. Do kompetencji Dyrektora zastrzeżone są następujące sprawy: 1) kierowanie pracami BOK zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentowanie BOK na zewnątrz, 2) organizowanie sprawnej działalności BOK, w tym koordynowanie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, impresaryjnych i wydawniczych, 3) występowanie do naczelnych, centralnych, wojewódzkich i gminnych organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego, organów kontroli, prokuratury, sądów itp., 4) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i innych aktów przewidzianych w odrębnych przepisach, 5) opiniowanie projektów aktów prawnych zgłaszanych przez organy i instytucje zewnętrzne, podpisywanie i zatwierdzanie wszystkich dokumentów finansowych, 6) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy m.in. dotyczących: zatrudniania, awansowania, przeszeregowania, nagradzania, karania i zwalniania pracowników BOK, udzielania urlopów, 7) zatwierdzanie listy płac, przyznawanie premii i nagród pracownikom BOK, 8) kierowanie kadrą merytoryczną i administracyjną BOK, 9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów w zakresie ochrony tajemnicy służbowej, 10) zatwierdzanie rocznych planów działalności BOK oraz okresowych ofert programowych, 11) zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań finansowych BOK, po konsultacji z Zarządem Dzielnicy Białołęka, 12) sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką finansową i majątkową BOK. 3. Dokumenty i pisma przedkładane do podpisu Dyrektora akceptuje pod względem merytorycznym właściwy kierownik komórki organizacyjnej lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora. 4. W czasie nieobecności Dyrektora kompetencje określone w ust. 2 wykonuje kierownik jednej z komórek organizacyjnych lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora. § 6 Główny Księgowy Główny Księgowy odpowiada za całokształt gospodarki finansowej BOK. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) nadzór nad gospodarką finansową BOK, rachunkowością i ewidencją majątku zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz gospodarowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), 2) rozliczenie budżetu na zasadach ustalonych dla instytucji kultury, 3) w sprawach majątkowych składanie oświadczeń woli wspólnie z Dyrektorem, 4) organizowanie obiegu dokumentów finansowych, 5) prowadzenie kontroli finansowej, 6) opiniowanie wszystkich spraw dotyczących zagadnień finansowych BOK, 7) sprawozdawczość finansowa, 8) realizacja innych zadań, o ile zostały przewidziane w szczegółowym zakresie obowiązków. § 7 Kierownik Administracyjny Do zakresu obowiązków Kierownika Administracyjnego należy administrowanie placówką, w tym w szczególności: 1) opracowywanie aktów zarządu wewnętrznego, wytycznych, regulaminów i instrukcji oraz ich aktualizowanie zgodnie ze zmianami przepisów wyższego rzędu i zmianami organizacyjnymi placówki, a także opiniowanie pod względem formalnym projektów aktów prawnych przedkładanych Dyrektorowi do podpisu, 2) planowanie rozkładu pracy pracowników oraz kontrola przestrzegania regulaminów wewnętrznych, 3) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy, porządku, dyscypliny pracy, bhp i p.poż przez pracowników BOK, 4) przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów z zakresu ochrony obiektu, prac remontowych oraz innych zapewniających sprawność techniczną obiektu, 5) nadzór nad zakupem, rozdziałem i wykorzystaniem materiałów biurowych, materiałów plastycznych, środków czystości i innych materiałów niezbędnych do bieżącej działalności BOK, 6) nadzór nad ewidencją środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, 7) prowadzenie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych, 8) organizowanie pracy komórki i nadzór nad realizacją jej zadań oraz właściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników, 9) przygotowywanie i składanie wniosków w sprawach osobowych pracowników, 10) opracowywanie zakresów czynności dla pracowników BOK, 11) prowadzenie dokumentacji personalnej, akt osobowych, stosownych statystyk, przygotowywanie zarządzeń i wszelkiej dokumentacji dotyczącej warunków zatrudnienia, przyjmowania oraz zwalniania z pracy 12) prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów, 13) prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych zawieranych przez BOK na okres dłuższy niż 1 semestr, 14) kwalifikowanie wydatków strukturalnych dotyczących DA, 15) sprawdzanie dowodów księgowych dotyczących kosztów administracyjnych pod względem merytorycznym 16) podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia organizacji i metod pracy, 17) współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi komórkami BOK oraz jednostkami i instytucjami zewnętrznymi, 18) realizacja innych zadań, o ile zostały przewidziane w szczegółowym zakresie obowiązków. § 8 Kierownik Działu Kulturalno-Artystycznego Do zakresu obowiązków Kierownika Działu Kulturalno-Artystycznego należy nadzór merytoryczny nad Działem Kulturalno-Artystycznym, w szczególności: 1) sporządzanie programów, planów zajęć oraz sprawozdań z ich realizacji, 2) koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń placówki, 3) współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży, 4) wspieranie i propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego, 5) nadzór nad przygotowywaniem imprez i koncertów realizowanych przez BOK, 6) organizacja pracy kulturalno?oświatowej, imprez, spotkań, konkursów, występów itp., 7) przygotowywanie projektów umów dotyczących imprez oraz prowadzenie ich rejestru, 8) udzielanie informacji, sporządzanie sprawozdawczości, dokumentowanie działalności DKA, 9) nadzór merytoryczny nad podległymi instruktorami zatrudnionymi na umowę o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych, 10) przygotowywanie umów cywilno-prawnych zawieranych przez BOK na okres dłuższy niż 1 semestr, 11) kwalifikowanie wydatków strukturalnych BOK dotyczących DKA, 12) sprawdzanie dowodów księgowych dotyczących kosztów działalności kulturalnej pod względem merytorycznym 13) realizacja innych zadań, o ile zostały przewidziane w szczegółowym zakresie obowiązków. § 9 Pracownicy komórek organizacyjnych Do zakresu ogólnych obowiązków i odpowiedzialności każdego pracownika komórek organizacyjnych BOK w szczególności należy: 1) wykonywanie zadań w sposób rzetelny i efektywny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami BOK, 2) postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawartymi w Kodeksie Etyki BOK, 3) organizowanie pracy własnej oraz dbałość o zapewnienie właściwych warunków jej wykonywania, 4) właściwa i terminowa realizacja powierzonych zadań, 5) zapewnienie sprawnej i prawidłowej obsługi artystów i uczestników imprez kulturalnych organizowanych przez BOK, 6) opracowywanie propozycji do programów działalności BOK, 7) opracowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla potrzeb Dyrektora, 8) udział w naradach, sympozjach, seminariach i szkoleniach w zakresie tematyki dotyczącej działania komórki, 9) przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony tajemnicy służbowej, bhp, ppoż. i dyscypliny pracy oraz wewnętrznych regulaminów BOK, 10) dbałość o sprzęt, wyposażenie pomieszczeń, estetykę BOK, 11) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych. § 10 Dział Finansowo-Księgowy (DFK) 1. Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należą w szczególności następujące sprawy: 1) prowadzenie gospodarki finansowej BOK zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) definiowanie zasad ewidencji w zakresie obiegu pieniężnego i operacji kasowych BOK, 3) potwierdzanie zabezpieczenia środków w planie finansowym BOK na dokumentach powodujących skutki finansowe, 4) dokonywanie rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie, 5) prowadzenie pełnej ewidencji księgowej BOK oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej, 6) opracowywanie zarządzeń i wytycznych regulujących poprawne prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej, 7) prowadzenie ewidencji i rozliczanie funduszy BOK, 8) współpraca z bankami w zakresie obrotu bezgotówkowego, 9) sprawdzanie wykonania i dokonywanie płatności za prace wykonane zgodnie z zawartymi umowami, 10) współtworzenie zasad wynagradzania pracowników BOK, 11) prowadzenie rejestru zarządzeń, 12) gospodarowanie środkami na wynagrodzenia zgodnie z aktualnymi zasadami gospodarki finansowej, 13) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników BOK, 14) prowadzenie spraw związanych z płacami oraz świadczeniami ZUS pracowników BOK, opracowywanie dokumentacji i sprawozdawczości w tym zakresie, 15) sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach poszczególnych pracowników oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, 16) nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej BOK przez Sekretariat, 17) współudział w opracowywaniu regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 18) prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania pracownikom BOK pomocy ze środków ZFŚS zgodnie z przyjętym regulaminem, 19) obsługa socjalno - bytowa pracowników BOK i ich rodzin, 20) prowadzenie ewidencji i rozliczanie pobieranych odpłatności za świadczone usługi przez BOK, 21) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Dzielnicy i Urzędem Skarbowym oraz ZUS i GUS, 22) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, 23) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. 2. W skład DFK wchodzą: 1) Główny Księgowy ? kierownik działu ? 1 etat 2) Księgowy ? 1 etat. § 11 Dział Administracji i Obsługi Technicznej Imprez (DA) 1. Do zakresu działania Działu Administracji i Obsługi Technicznej Imprez (DA) należą w szczególności następujące sprawy: 1) obsługa organizacyjno-techniczna działalności BOK, 2) wyposażenie BOK w materiały biurowe, gospodarcze, higieniczne, sprzęt biurowy oraz materiały i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności merytorycznej, 3) właściwa konserwacja maszyn i urządzeń, 4) wykonywanie drobnych napraw i remontów w pomieszczeniach BOK, 5) wykonywanie konstrukcji scenicznych na potrzeby przedstawień teatralnych w ramach sekcji działających w BOK na podstawie projektów dostarczanych z DKA, 6) utrzymywanie porządku w obiekcie BOK, 7) dbanie o estetykę placówki, 8) obsługa nagłośnienia i oświetlenia imprez kulturalnych, 9) sprawdzenie stanu pomieszczeń BOK (sala widowiskowa i zaplecze) na koniec dnia pracy, zamknięcie ich i, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, złożenie raportu w dniu następnym Kierownikowi Administracyjnemu. 2. W skład DA wchodzą: 1) Kierownik Administracyjny ? kierownik działu ? 1 etat 2) Obsługa Techniczna Imprez - 2,5 etatu, 3) Pion Administracyjny - 4 etaty. § 12 Dział Kulturalno-Artystyczny (DKA) 1. Do zakresu działania Działu Kulturalno-Artystycznego (DKA) należą w szczególności następujące zadania: 1) promowanie dorobku kulturalnego BOK na terenie m.st. Warszawy oraz zgodnie ze statutem na terenie całego kraju, 2) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z działalności BOK, 3) opracowywanie projektów afiszy, zaproszeń, folderów, katalogów i innych publikacji promujących BOK, 4) współpraca z drukarniami i wydawcami w zakresie publikacji opracowanych projektów promocyjnych i reklamowych, 5) współpraca ze wszystkimi komórkami BOK w celu koordynacji opracowywanych ofert programowych i informacji o inicjatywach BOK, 6) opracowywanie zbiorczych informacji i zestawień programowych o działalności BOK, 7) bieżące przekazywanie informacji do witryny internetowej oraz informowanie mediów o prowadzonej działalności kulturalnej, 8) nadzór nad terminowym upowszechnianiem afiszy w BOK, 9) organizowanie i nadzorowanie bieżącej działalności sekcji oraz prezentacji podczas wszelkiego rodzaju przeglądów, festiwali, 10) przygotowywanie projektów scenograficznych oraz zakup kostiumów do przedstawień teatralnych dla wszystkich sekcji teatralnych działających w BOK, 11) organizowanie konkursów, festiwali w trzech dziedzinach artystycznych plastycznej, muzycznej i teatralnej oraz konkursów wiedzy, 12) organizowanie koncertów, przedstawień, festynów i innych wydarzeń artystycznych w ramach działalności programowej BOK, 13) pozyskiwanie wykonawców, przygotowywanie umów i uzgadnianie warunków z wykonawcami lub ich reprezentantami; 14) współpraca z innymi instytucjami kultury i sztuki, wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw, 15) udział w opracowywaniu rocznych planów działalności BOK; opracowywanie i przygotowywanie okresowych ofert programowych, 16) inicjowanie nowych form działalności kulturalnej, 17) przekazywanie do DA z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnych zapotrzebowań na materiały niezbędne do pracy i realizacji zadań programowych oraz potrzeb w zakresie usług technicznych i organizacyjnych wynikających z planowanych działań, 18) pozyskiwanie sponsorów na realizacje imprez kulturalnych. 2. Zadania DKA realizowane są przez: 1) etatowych pracowników BOK, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, 2) zleceniobiorców/wykonawców zatrudnionych na zasadach umów cywilnoprawnych. 3. W skład DKA wchodzą: 1) Kierownik Działu Kulturalno-Artystycznego ? 1 etat; 2) Pracownicy merytoryczni ? 7 etatów. § 13 Sekretariat 1. Do zakresu działania Sekretariatu należą w szczególności następujące sprawy: 1) prowadzenie sekretariatu BOK, 2) prowadzenie i archiwizacja korespondencji, 3) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi działami BOK, 4) obsługa urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania sekretariatu (komputer, faks, kserokopiarka, etc.), 5) prowadzenie kasy BOK: przyjmowanie wpłat za zajęcia dydaktyczne, sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, rozliczenia zaliczek, etc., 6) przygotowywanie dziennych raportów kasowych, 7) prowadzenie Księgi Druków Ścisłego Zarachowania oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych z prowadzonej sprzedaży biletów, 8) sprawdzenie stanu pomieszczeń BOK (sale dydaktyczne i pozostałe pomieszczenia na I piętrze) na koniec dnia pracy, zamknięcie ich i, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, złożenia raportu w dniu następnym Kierownikowi Administracyjnemu. 2. W skład Sekretariatu wchodzą 2 etaty. 3. Pracownicy Sekretariatu w zakresie zadań podstawowych podlegają bezpośrednio Kierownikowi Administracyjnemu BOK, w zakresie obsługi kasy - Głównemu Księgowemu. III. GOSPODARKA FINANSOWA BOK § 14 1. BOK gospodaruje samodzielnie mieniem przydzielonym mu i nabytym oraz prowadzi samodzielna gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania; 2. BOK może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych; 3. Podstawą gospodarki finansowej BOK jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem kwoty dotacji przyznanej przez organizatora; 4. BOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów; 5. Przychodami BOK są: ? wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego; ? dotacja od organizatora; ? środki otrzymane od osób fizycznych oraz innych źródeł. IV. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY § 15 1. Pracownicy wykonują zadania zgodnie z indywidualnym zakresem czynności oraz regulaminem organizacyjnym. 2. Sekretariat BOK jest otwarty dla mieszkańców w następujące dni tygodnia; a. poniedziałek ? piątek w godz. 9.00 - 20.00, b. sobota i niedziela w godz. 11.00 ? 17.00, c. święta, ferie, wakacje itp. w godzinach podanych do publicznej wiadomości z trzydniowym wyprzedzeniem. 3. Zmiany czasu pracy Sekretariatu BOK w okresie przerw świątecznych, ferii letnich i zimowych są obwieszczane w siedzibie BOK i na stronie internetowej. 4. Obowiązująca dobowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 8 godzin, z możliwością przedłużenia do 12 godzin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy w wynosi przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. 6. Pracownik może pracować w godzinach nadliczbowych jedynie za zgodą kierownika danej komórki organizacyjnej. 7. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy (1 września ? 31 sierpnia). 8. Pracownicy BOK pracują w podstawowym, równoważnym lub indywidualnym systemie pracy zgodnie z harmonogramem pracy lub ustaleniami potwierdzonymi w umowie o pracę. W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień wszyscy pracownicy BOK pracują w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. 9. Wypłata wynagrodzenia następuje co miesiąc, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca w kasie BOK lub przelewem na rachunek bankowy po podpisaniu przez pracownika odpowiedniego oświadczenia. 10. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu, który jest realizowany wg planu urlopu. Plan urlopu powinien być ustalony do końca I kwartału danego roku. 11. Przybycie i obecność w pracy potwierdza się podpisem na liście obecności, znajdującej się w Sekretariacie BOK. 12. Służbowe wyjazdy pracowników mogą odbywać się wyłącznie za zgodą bezpośredniego przełożonego i powinny być potwierdzone wpisem do książki ewidencji wyjść służbowych. 13. Nieobecność w pracy należy usprawiedliwić niezwłocznie (choćby telefonicznie) nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy (np. urlop na żądanie, zwolnienie lekarskie), a następnie uzupełnić odpowiednimi dokumentami (podpis na wniosku urlopu na żądanie, dostarczenie zwolnienia lekarskiego w terminie do 7 dni od daty jego rozpoczęcia). 14. Pora nocna obowiązująca w Białołęckim Ośrodku Kultury obejmuje 8 godzin między 23.00 a 7.00. 15. Za pracę w godzinach nocnych przysługuje pracownikowi dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższej jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu Pracy. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 16 Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie właściwym do jego ustanowienia przez Dyrektora BOK.

Pliki do pobrania:
Regulamin org BOK 2012 (0.33 Mb)


Autor: Sylwia Dawidczyk
Dokument z dnia: 2012-10-08
Opublikował: Sylwia Dawidczyk
Data publikacji: 2012-10-08 14:28:21
Dokument oglądany razy: 3701
Wydruk z dnia: 11.08.2020 - Adres: http://bip.bok.waw.pl/druk.php?id=52