Białołęcki Ośrodek Kultury
Biuletyn informacji publicznej

Statut

UCHWAŁA NR XVIII/440/2015
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594, z późn. zm.
1)) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r.
poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się statut Białołęckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy, stanowiący załącznik nr 14 do uchwały nr XXXII/715/2004 Rady m.st. Warszawy
z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom
kultury m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189, poz. 4966, z 2005 r. Nr 55, poz. 1354
oraz z 2013 r., poz. 12869) w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie określone w
załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na tablicach ogłoszeń
Urzędu m.st. Warszawy oraz Białołęckiego Ośrodka Kultury.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  Przewodnicząca
  Rady m.st. Warszawy
  Ewa Malinowska-Grupińska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz
z 2014 r. poz. 379 i 1072.
Załącznik
do uchwały nr XVIII/440/2015
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 5 listopada 2015 r.
S T A T U T
Białołęckiego Ośrodka Kultury
Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Białołęcki Ośrodek Kultury, zwany dalej BOK, jest samorządową instytucją
kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz
nabytą częścią mienia.

 1. BOK działa w szczególności na podstawie:
  1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
  kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm., dalej jako „Ustawa”);
  2) niniejszego Statutu.
  § 2. 1. Siedzibą BOK jest Warszawa.
 2. BOK działa na terenie Warszawy, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za
  granicą.
  § 3. 1. Organizatorem BOK jest m.st. Warszawa.
 3. Nadzór nad BOK sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.
 4. BOK podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
  przezOrganizatora.
 5. BOK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.
 6. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju BOK.
  Dział II
  CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
  § 4. Podstawowym celem BOK jest działalność kulturalna w zakresie wspierania
  rozwoju twórczości, upowszechniania kultury i sztuki oraz promocji amatorskiego ruchu
  artystycznego.
  § 5. 1. BOK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na rzecz mieszkańców
  w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa
  kulturowego.
 7. Do zadań BOK należy:
  1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a
  także europejskiej i światowej;
  2) współpraca z placówkami kulturalnymi działającymi na terenie Warszawy i innymi
  podmiotami dla wykorzystania doświadczenia, fachowej i specjalistycznej pomocy w
  programowaniu i realizacji zadań kulturalnych;
  3) promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
  4) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
  kulturalnych mieszkańców;
  5) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla
  odbiorców wszystkich grup wiekowych;
  6) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej,
  rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
  7) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru
  różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
  8) prowadzenie zajęć związanych z kulturą zdrowego trybu życia;
  9) tworzenie warunków do rozwijania kultury myśli technicznej;
  10)współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury,
  sztuki,oświaty i sportu;
  11)tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych, kultywowania
  tradycji i obyczajowości;
  12) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
  13)współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO) i niesformalizowanymi grupami
  mieszkańców;
  14) aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców.
 8. BOK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb
  mieszkańcówWarszawy i instytucji działających na jej terenie.
  § 6. 1. BOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z
  której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie
  kosztów bieżącej działalności.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
  1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
  2) prowadzenie usług kserograficznych, poligraficznych, fonograficznych,
  fotowideofilmowych;
  3) sprzedaż rękodzieła;
  4) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;
  5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień
  teatralnych, widowisk, pokazów filmów oraz innych form estradowych w obiektach
  własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;
  6) wynajem powierzchni lokalowej, oświetlenia i nagłośnienia, innego sprzętu
  estradowego oraz scenografii teatralnej i kostiumów;
 10. Działalność gospodarcza BOK nie może ograniczać ani utrudniać realizacji zadań
  statutowych.
  Dział III
  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
  § 7. 1. Na czele BOK stoi Dyrektor, który zarządza BOK i reprezentuje go nazewnątrz.
 11. Dyrektora BOK powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy w trybie i na
  zasadach określonych w Ustawie.
 12. Dyrektor zarządza BOK przy pomocy jednego zastępcy, powoływanego i
  odwoływanego po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora.
  § 8. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącą działalnością BOK;
  2) dokonywanie w imieniu BOK czynności z zakresu prawa pracy;
  3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
  4) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań
  określonych przepisami prawa.
  § 9. Organizację wewnętrzną BOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez
  Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w BOK organizacji
  związkowych i stowarzyszeń twórców.
  Dział IV
  GOSPODARKA FINANSOWA
  § 10. 1. BOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa. Działalność statutowa BOK finansowana jest:
  1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie
  i remonty obiektów;
  2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3) z dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów;
  4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników
  majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  5) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
  6) z innych źródeł.
 13. Podstawą gospodarki finansowej BOK jest roczny plan finansowy opracowany przez
  Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 14. Sprawozdanie finansowe BOK podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy
  Organizatora.
 15. Do Dyrektora należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.
  Dział V
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 11. Zmiany Statutu BOK są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
  § 12. Połączenia, podziału lub likwidacji BOK może dokonać Organizator w trybie i na
  warunkach przewidzianych w Ustawie.

Pliki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Statut Białołęckiego Ośrodka Kultury 15 sierpnia 2020 01:58 232 KB

Informacje o stronie

Strona utworzona dnia: 27 lipca 2017
Strona utworzona przez: Dorota Mazińska
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2021 10:57
Autor modyfikacji: Michał Milik
Liczba wyświetleń strony:

Rejestr zmian dokumentu

Data modyfikacji Autor modyfikacji Podgląd
03.09.2020 12:54 Dorota Mazińska

Uwaga!

Strona bip-u została zmodernizowana tak, aby była bardziej przyjazna również użytkownikom z niepełnosprawnościami. Wymusiło to pewne zmiany, jeżeli chcesz sprawdzić pełną historię dokumentów z przed 31.08.2020 odwiedź naszą archiwalną stronę bip-u pod adresem: https://bok1.home.pl/bip/

Skip to content